Úradné / Overené preklady


Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len tzv. úradný alebo súdny prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou spolu s originálom, podľa ktorého sa úradný preklad vyhotovuje. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje:

  • úvodnú časť s označením preklad
  • označenie zadávateľa
  • prílohy
  • prekladateľskú doložku

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku.


Novinky

Social

Podporujeme

lifereset