Úradné preklady Levice

Úradné preklady Levice


Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len tzv. úradný alebo súdny prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou spolu s originálom, podľa ktorého sa úradný preklad vyhotovuje. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje:

  • úvodnú časť s označením preklad
  • označenie zadávateľa
  • prílohy
  • prekladateľskú doložku

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku.


Novinky

Social

Facebook

Podporujeme

lifereset